Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

  1. Administrator danych: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRUPA FAMILIJNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kuźnica Czeszycka 11, 56-320 Krośnice, NIP 9161351695
  2. Inspektor ochrony danych: administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym każda osoba fizyczna może się skontaktować w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w formie tradycyjnej (pod adresem fizycznym administratora danych), lub pod adresem e-mail: rodo@familijna.pl Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Krystian Erens
  3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, jak również w celu prowadzenia ewentualnie dalszej korespondencji związanej ze złożonym zapytaniem. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO I art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  4. Okres przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas, niezbędny do wyjaśnienia Pani/Pana sprawy i udzielenia wyczerpującej odpowiedzi, jak również przez czas niezbędny do obrony i ochrony roszczeń.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

  1. Odbiorcy danych osobowych: dostęp do Pani/Pana danych osobowych, mają nasi pracownicy i współpracownicy, którzy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Ponadto w określonych sytuacjach możemy przekazać Pani/Pana dane np. w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią. Kategorie odbiorców jakim możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe to:
  • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa,
  • dostawcom usług przetwarzających powierzone dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  1. Przysługujące prawa i uprawnienia: posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W każdej chwili, w przypadku, kiedy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych, narusza Pani/Pana prawa - przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.