Polityka Prywatności

Część I

Zakres obowiązywania

 1. GRUPA FAMILIJNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kuźnica Czeszycka 11, 56-320 Krośnice będąca operatorem platformy do zamawiania usługi cateringowej dostępnej pod adresem  familijna.pl  zwanej dla ułatwienia platformą, jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że familijna.pl ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe skontaktuj się z nami. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do realizacji usługi zamówionej na stronie familijna.pl. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Celem tej Polityki ochrony prywatności jest określenie działań podejmowanych przez familijna.pl w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony  familijna.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług platformy. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład RODO czy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018, poz.1000). Nasza Polityka ochrony prywatności podlega przepisom prawa polskiego i jest zgodna z RODO.
 3. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania Konta a także później, w związku z aktywnościami i transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w sklepie przy wykorzystaniu Konta oraz w związku z aktualizacjami Twoich danych dokonywanymi przez Ciebie za pośrednictwem Konta.
 4. Korzystanie przez Ciebie z familijna.pl możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki ochrony prywatności i Regulaminu sklepu.
   

Część II

Przetwarzanie danych osobowych przez familijna.pl, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług sklepu.

Dane Konta i dane profilowe Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu dostawy) Dane będą przetwarzane przez GRUPA FAMILIJNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kuźnica Czeszycka 11, 56-320 Krośnice, NIP: 9161351695, REGON: 020182505

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. W przypadku dokonywania transakcji bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania Konta, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, konieczne jest podanie przez Ciebie adresu e-mail i adresu dostawy. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Część III

Adres IP, pliki cookies, lokalizacja i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

 1. familijna.pl może gromadzić w ramach usług platformy dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu).

 

Część IV

Wykorzystanie zgromadzonych danych

 1. familijna.pl przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  • Gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy, w tym do:
  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu, w tym dokonywania transakcji i płatności prowizji od sprzedaży
  • zakładania i zarządzania Kontem lub Kontami Użytkownika;
  • zapewnienia obsługi Konta i Transakcji Użytkownika na platformie familijna.pl w tym rozwiązywanie problemów technicznych;
  • kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail, telefon oraz kanały social media (np.Facebook Messenger, Instagram);
  • obsługi reklamacji
 2. Gdy obowiązek przetwarzania istnieje na podstawie obowiązujących przepisów prawa, co obejmuje przetwarzanie dla celów podatkowych i rachunkowych, w tym zapewnienie rozliczalności, tzn. możliwości wykazania, iż:
  • dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
  • cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony,
  • przetwarzane dane są adekwatne, stosowne i ograniczone tylko co do celów ich przetwarzania,
  • dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  • dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo,
  • oraz, że przechowywanie danych jest ograniczone do ścisłego minimum niezbędnego do realizacji celów, w których są przetwarzane.
    

Część V

Uprawnienia Użytkowników w zakresie przetwarzania danych oraz ich realizacja

 1. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawa dostępu do danych i uzyskania kopii danych, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
   
 2. Z prawa do sprostowania danych możesz skorzystać jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. Z prawa do usunięcia danych możesz skorzystać: jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
 4. Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych możesz skorzystać jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 5. Z prawa do przeniesienia danych możesz skorzystać jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą, oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 6. Skontaktuj się z nami, jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, np. za pomocą adresu e-mail: rodo@familijna.pl. Pamiętaj także, że masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Udostępnianie danych

 1. Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na familijna.pl oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze.
 2. W ramach przyjętej Polityki ochrony prywatności familijna.pl zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego.

 

Część VII

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

Twoje dane osobowe NIE będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Część VIII

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • maksymalnie przez okres 3 lat od zakończenia roku, w którym umowa została rozwiązana, a w przypadku dokonania transakcji bez uprzedniej rejestracji i założenia konta, maksymalnie przez okres 2 lat liczone od dnia zawarcia umowy sprzedaży, do czego dochodzi na skutek dokonania transakcji bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta w ramach familijna.pl.
  • dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Część IX

Dane kontaktowe

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu Polityki ochrony prywatności, otrzymasz kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rodo@familijna.pl

adres pocztowy:

GRUPA FAMILIJNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kuźnica Czeszycka 11, 56-320 Krośnice